Icon von Facebook

Statut Fundacji

Preambuła

Krzyżowa to miejsce dialogu. To tu odważni członkowie opozycji antyhitlerowskiej rozwijali koncepcje przyszłej, demokratycznej Europy. Dziś w Krzyżowej młodzi Europejczycy rozmawiają na tematy współczesne. 

Niegdysiejsze Kreisau jest jednym z symboli nowego początku stosunków polsko-niemieckich. Pozwala budować więzi między obydwoma krajami, jak również między Wschodem i Zachodem. W duchu tradycji ruchów oporu przeciwko dyktaturom XX wieku, pokonuje się w Krzyżowej granice między pokoleniami, wyznaniami oraz narodami.

Fundacja im. Freyi von Moltke Krzyżowej pragnie wspierać te wysiłki, zapewnić długoterminowe utrzymanie Krzyżowej jako miejsca spotkań oraz wzbudzić zainteresowanie nim w Niemczech. Krzyżowa potrzebuje bowiem wsparcia z Niemiec - z poczucia obowiązku wobec spuścizny niemieckiego ruchu oporu oraz odpowiedzialności za przyszłość Europy.

§ 1 Nazwa, siedziba oraz forma prawna

(1) Fundacja nosi imię "Fundacja im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej".

(2) Fundacja jest posiadającą zdolność prawną fundacją prawa cywilnego i ma swoją siedzibę w Berlinie.

§ 2 Cel

(1) Celem Fundacji jest wspieranie działalności na rzecz pokojowego oraz pełnego wzajemnej akceptacji współżycia narodów, grup społecznych i jednostek. W ten sposób Fundacja przekazuje i aktualizuje dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej. Fundacja przyczynia się tymże do propagowania tolerancji we wszystkich dziedzinach kultury oraz idei porozumienia między narodami.

(2) Fundacja realizuje swoje cele podług dysponowanych przez nią środków, które pozyskuje zgodnie z § 58 Nr. 1 ordynacji podatkowej Republiki Federalnej Niemiec (Abgabenordnung), w szczególności poprzez następujące czynności w podanym porządku:

 • Opracowywanie materiałów związanych z historiograficznym i politycznym rozliczeniem z dyktaturami XX wieku, jak z również ruchami oporu przeciwko dyktaturom, szczególnie w Niemczech, Polsce, jak również wspieranie tego typu projektów;
 • Współpracę z Fundacją "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą w Krzyżowej, o ile owa współpraca pozostaje w zgodzie z niniejszym statutem oraz sformułowanym w nim celem;
 • Prowadzanie public relations oraz tworzenie i utrzymanie sieci kontaktów pomiędzy osobami i instytucjami wyrażającymi zainteresowanie ideą Krzyżowej jako pełnego życia miejsca spotkań;
 • Prowadzenie prac mających na celu utrzymanie budynków pozostających w posiadaniu Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą w Krzyżowej;
 • Wspieranie polsko-niemieckich oraz międzynarodowych spotkań, warsztatów i seminariów, które służą rozwojowi stosunków dobrosąsiedzkich oraz porozumieniu między narodami, przede wszystkim wspieranie spotkań młodzieży;
 • Organizowanie wydarzeń i seminariów poświęconych propagowaniu idei Kręgu z Krzyżowej oraz ich znaczenia w dzisiejszej Europie, jak również finansowe wspieranie tego typu projektów;
 • Wspieranie przedsięwzięć, które mają na celu wzmacnianie ducha obywatelskiego, odpowiedzialności politycznej, społecznej i ekologicznej, jak również współżycia pełnego poszanowania jednostek i narodów;
 • Przyznawanie stypendiów, o ile pozostają one w zgodzie z niniejszym statutem oraz sformułowanym w nim celem.

§ 3 Użyteczność publiczna

(1) Fundacja realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele użyteczności publicznej w myśl rozdziału „Cele uprzywilejowane podatkowo” ordynacji podatkowej Republiki Federalnej Niemiec (Abgabenordnung).

(2) Fundacja działa bezinteresownie, nie dąży w pierwszej kolejności do uzyskiwania własnych korzyści. Środki Fundacji mogą zostać wykorzystane wyłącznie na jej cele statutowe.

(3) Nikt nie może czerpać korzyści z wydatków Fundacji sprzecznych z jej celem, ani z niewspółmiernie wysokich wynagrodzeń.

§ 4 Majątek Fundacji oraz przeznaczenie środków

(1) Majątek Fundacji w wysokości 123.910,00 (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziesięć) EUR oraz 7.400,00 (siedem tysięcy czterysta) USD wynika z deklaracji założycielskiej. Majątek Fundacji podlega zachowaniu go w pierwotnej wysokości. Majątek Fundacji należy lokować w sposób bezpieczny oraz umożliwiający przynoszenie dochodu. Dopuszcza się restrukturyzację majątku Fundacji. Do spełniania celów statutowych Fundacji wolno wykorzystywać wyłącznie przysporzenia z majątku Fundacji, jak również ewentualne dotacje, o ile te nie są przeznaczone do powiększenia majątku Fundacji jako wkład późniejszych współfundatorów. Dotacje bez wyraźnie określonego przeznaczenia pochodzące z rozrządzeń testamentowych zasilają majątek Fundacji. To samo tyczy się dotacji bez wyraźnie określonego przeznaczenia w odpowiedzi na apel Fundacji, jeśli wynika zeń wyraźnie, iż uprasza się o powiększenie majątku (kapitału) Fundacji.

(2) Dofinansowanie kapitału żelaznego Fundacji może zostać przeznaczone na jeden z celów wymienionych w § 2, pkt. 2 niniejszego statutu lub na konkretny cel w ramach tych wymienionych celów w porozumieniu z ofiarodawcą i zostać związany imiennie.

(3) O przeznaczeniu dotacji, które nie są dofinansowaniem kapitału żelaznego Fundacji (darowizny), decyduje ofiarodawca. Jeśli przeznaczenie darowizny nie jest określone, Rada Fundacji ma prawo do zdecydowania o przeznaczeniu jej na realizację celów statutowych Fundacji wedle własnego uznania.

(4) W celu utrzymania potencjału swoich środków Fundacja może utworzyć z nich wolne rezerwy w wysokości dopuszczanej przez prawo podatkowe. Rezerwy te wolno przenieść do majątku Fundacji najwcześniej w roku następującym po ich utworzeniu. Fundacja ma prawo do tworzenia rezerw celowych w ramach określonych przez prawo podatkowe, o ile to konieczne.

(5) Osoba otrzymująca środki Fundacji jest zobowiązana do przedłożenia dowodu ich spożytkowania Radzie Fundacji.

§ 5 Władze Fundacji

(1) Władzami Fundacji jest Rada Fundacji.

(2) Członkowie Rady Fundacji sprawują swoją funkcję społecznie, lecz mają prawo do otrzymania zwrotu poniesionych przez siebie nieodzownych kosztów, powstałych w związku ze sprawowaniem swojej funkcji.

§ 6 Rada Fundacji

(1) Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech, a co najwyżej z siedmiu członków.

(2) Honorową członkinią Rady Fundacji bez prawa głosu jest dożywotnio dr Freya von Moltke, imię której nosi Fundacja. Członkiem Rady Fundacji z racji więzów rodzinnych jest jej syn, Helmuth Caspar Hrabia von Moltke, który najpóźniej w dniu objęcia swojej funkcji wyznacza swojego następcę z grona zstępnych dr Freyi von Moltke, jak również ich małżonków, co tyczy się również wszystkich kolejnych następców. W przypadku gdy żaden z nich nie jest gotowy, by zostać następcą, grono członków Rady Fundacji uzupełnia się poprzez kooptację. Członkiem Rady Fundacji ex officio jest prezes Kreisau-Initiative Berlin e.V. W przypadku rozwiązania Kreisau-Initiative Berlin e.V. członka Rady Fundacji ex officio wyznacza następca prawny tejże organizacji. W przypadku braku takowego następca wyznaczany jest przez prezesa Kreisau-Initiative Berlin e.V.; jeśli nie dojdzie do wyznaczenia członka Rady Fundacji w ten sposób, grono członków Rady Fundacji uzupełnia się poprzez kooptację. Zarówno członek Rady Fundacji z racji więzów rodzinnych, jak i członek Rady Fundacji ex officio może wskazać osobę, która będzie sprawować jego funkcję w Radzie Fundacji, przy czym przedstawiciele ci mogą zostać w każdej chwili odwołani.

(3) Członkowie Rady Fundacji wymienieni w pkt. 2 lub ich przedstawiciele powołują dalszych członków tejże Rady jednogłośnie. Okres pełnienia funkcji tych członków Rady Fundacji trwa cztery lata. Dopuszcza się powtórne powołanie, jak również odwołanie członka Rady Fundacji.

(4) Rada Fundacji wybiera swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród jej członków. Członkami Rady Fundacji powinny być osoby wyróżniające się kompetencją i doświadczeniem związanymi z działalnością Fundacji. Jeden z członków Rady Fundacji powinien wykazywać się biegłością w kwestiach finansowych oraz gospodarczych.

(5) Jeśli Rada Fundacji liczy tylko trzech członków, miejsca zwalniane przez ustępujących członków Rady muszą zostać niezwłocznie uzupełnione przez kooptację. Do czasu objęcia funkcji przez następców pozostali członkowie Rady Fundacji kontynuują prowadzenie czynności niecierpiących zwłoki związanych z zarządzaniem Fundacją.

§ 7 Zadania Rady Fundacji

(1) Rada Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich zasadniczych kwestiach zgodnie z niniejszym statutem na własną odpowiedzialność i prowadzi bieżące czynności Fundacji. Sprawuje ona funkcję prawnego przedstawiciela Fundacji i reprezentuje ją w sprawach sądowych oraz pozasądowych. Uprawnionym do jednoosobowego reprezentowania Fundacji są przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady. W stosunkach wewnętrznych wiceprzewodniczący jest zobowiązany do reprezentowania Fundacji tylko w przypadku niezdolności przewodniczącego.

(2) Rada Fundacji jak najefektywniej i najwierniej spełnia wolę fundatorów zgodnie z ustawą o fundacjach oraz niniejszym statutem. Do jej obowiązków należą w szczególności:

 • zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • gospodarowanie aktywami Fundacji,
 • przedstawienie planów finansowych, rozliczeń rocznych i sprawozdań z działalności.

(3) W celu przygotowania swoich uchwał, wykonywania zadań, a w szczególności prowadzenia spraw bieżących, Rada Fundacji może zatrudnić dyrektora zarządzającego i powoływać biegłych. Rada Fundacji może na pewne czynności udzielać swego pełnomocnictwa. 

§ 8 Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji

(1) Uchwały Rady Fundacji podejmowane są z reguły podczas jej posiedzeń. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje przewodniczący wedle potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok, nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem, podając przy tym jego dokładny porządek dzienny. Posiedzenie zwołuje się również na wniosek co najmniej trzech członków Rady.

(2) Rada Fundacji jest uprawniona do podjęcia uchwały, jeśli po przepisowym zwołaniu posiedzenia obecnych jest na nim co najmniej trzech członków Rady, w tym jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Uchybienia w procedurze zwoływania posiedzeń uważa się za niebyłe, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wyraża sprzeciwu.

(3) Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykła większością głosów, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub, w razie jego nieobecności, głos wiceprzewodniczącego.

(4) Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół podpisywany przez przewodniczącego posiedzenia oraz sekretarza posiedzenia. Protokół podaje się do wiadomości wszystkich członków Rady.

(5) O ile żaden z członków Rady nie wyraża sprzeciwu, uchwały można podjąć drogą głosowania pisemnego lub poprzez pocztę elektroniczną. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący wzywa wszystkich członków do pisemnego oddania głosu. W głosowaniu pisemnym musi wziąć udział co najmniej trzech członków Rady. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub, w razie jego nieobecności, głos wiceprzewodniczącego. W głosowaniu pisemnym obowiązuje termin dwóch tygodni od daty wysłania wezwania do głosowania. Głosy, które nadeszły po upływie terminu nie są uwzględniane i traktuje się jako wstrzymane.

§ 9 Rok finansowy i kierowanie Fundacją

(1) Rokiem finansowym jest rok kalendarzowy

(2) Przychody oraz rozchody Fundacji należy rejestrować, a dowody należy zbierać. Na końcu każdego roku finansowego sporządza się zestawienie przychodów i rozchodów oraz majątku Fundacji w formie rozliczenia rocznego i sprawozdania z realizacji celów statutowych Fundacji.

(3) Rada Fundacji sprawdza i zatwierdza dokumenty wymienione w drugim zdaniu pkt. 2 jako sprawozdanie roczne.

§ 10 Kuratorium

(1) Osoby, które zasłużyły się na rzecz Fundacji bądź realizacji celów sformułowanych w Preambule niniejszego statutu i utożsamiają się z Fundacją i jej celami, mogą zostać powołane przez Radę Fundacji na członków Kuratorium. Kuratorium może liczyć do 20 członków. Kuratorium posiada przewodniczącego mianowanego przez Radę Fundacji. Przewodniczący Kuratorium może być jednocześnie członkiem Rady Fundacji.

(2) Kuratorium jest wobec Rady Fundacji organem doradczym.

(3) Przewodniczący Kuratorium i Rady Fundacji mogą zwoływać wspólne posiedzenia.

§ 11 Zmiany Statutu

(1) Rada Fundacji może uchwalić zmiany w statucie, o ile te nie naruszają określonych w niniejszym statucie celów Fundacji i o ile pierwotny kształt Fundacji nie zostanie istotnie zmieniony bądź jeśli zmiany w statucie stanowią ułatwienia w realizacji celów statutowych Fundacji.

(2) Uchwały w sprawie zmian w statucie podejmowane są wyłącznie na posiedzeniach Rady Fundacji. Uchwała o zmianach w statucie wymaga zgody wszystkich członków Rady Fundacji.

(3) Uchwały w sprawie zmian w statucie wymagają dla swej ważności zgody właściwego organu kontrolnego. Przy zmianach w statucie dotyczących kwestii podatkowych każdorazowo wymagana jest zgoda Finanzamt für Körperschaften I (Urząd Finansowy dla Korporacji i Stowarzyszeń I) w Berlinie.

§ 12 Rozszerzenie i zmiana celu, połączenie z inną fundacją, rozwiązanie Fundacji

(1) Rada Fundacji może nadać Fundacji dodatkowy cel, który jest zbliżony do pierwotnego celu i który nie stanowi zagrożenia dla jego realizacji, jeśli dochody z majątku Fundacji są potrzebne do realizacji dotychczasowych celów tylko częściowo.

(2) Rada Fundacji może uchwalić zmiany celu Fundacji, połączenie Fundacji z inną Fundacją oraz rozwiązanie Fundacji, jeśli cele Fundacji przestają być możliwe do realizacji lub okoliczności zmieniły się na tyle, że długoterminowa realizacja celów Fundacji przestaje uchodzić za sensowną (lub jest niemożliwa). Uchwały nie mogą ograniczać uprzywilejowania podatkowego Fundacji.

(3) Uchwały dotyczące rozszerzenia lub zmiany celu Fundacji, połączenia Fundacji z inną fundacją lub rozwiązania Fundacji podejmowane są wyłącznie na posiedzeniach Rady Fundacji. Uchwała o zmianie celów Fundacji wymaga zgody wszystkich członków Rady Fundacji.

(4) Uchwały dotyczące rozszerzenia lub zmiany celu Fundacji, połączenia Fundacji z inną fundacją lub rozwiązania Fundacji stają się wiążące dopiero po otrzymaniu zgody właściwego organu kontrolnego. Wymagana jest również zgoda właściwego Urzędu Finansowego.

§ 13 Podział majątku

W przypadku rozwiązania Fundacji jej majątek przechodzi na Kreisau-Initiative Berlin e.V. przy zobowiązaniu do wykorzystania tych środków bezpośrednio i wyłącznie na cele użyteczności publicznej możliwie jak najbardziej zbliżone celom Fundacji.

§ 14 Nadzór nad Fundacją

(1) Fundacja podlega nadzorowi Kraju Związkowego Berlina zgodnie z przepisami berlińskiej ustawy o fundacjach.

(2) Członkowie Rady Fundacji są zgodnie z § 8 berlińskiej ustawy o fundacjach (§ 8 StiftG Bln) zobowiązani do:

 • niezwłocznego zgłoszenia składu Rady Fundacji łącznie z podziałem funkcji wewnątrz Rady Fundacji właściwemu organowi kontrolnemu, udokumentowania tegoż (spisany przebieg głosowania, akty nominacji, oświadczenia przyjęcia lub ustąpienia z funkcji bądź dalsze dowody) oraz do podania do wiadomości organu kontrolnego adresu Fundacji, jak również adresów członków Rady Fundacji;
 • przedłożenia sprawozdania rocznego uchwalonego zgodnie z § 9 pkt. 3 niniejszego statutu; powinno to nastąpić nie później niż do czterech miesięcy po zakończeniu danego roku finansowego; należy dołączyć uchwałę dotyczącą przyjęcia danego sprawozdania rocznego.

(3) Uchwały dotyczące zmian w statucie, połączenia Fundacji z inną fundacją lub rozwiązania Fundacji wymagają pozwolenia właściwego organu kontrolnego. O pozwolenie wnioskują członkowie Rady Fundacji uprawnieni na podstawie § 7 pkt. 1 niniejszego statutu.

§ 15 Wejście w życie

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem dotarcia informacji o zarejestrowaniu Fundacji.

(Berlin, dnia 15 grudnia 2004 roku,

podpisano: dr Matthias von Hülsen, pełnomocnik Fundacji)