Icon von Facebook

Cele Fundacji

Jako niezależna inicjatywa pozarządowa Fundacja im. Freyi von Moltke wspiera działalność w Krzyżowej i przyczynia się do utrzymania tego miejsca o ważnej nie tylko dla Niemców historii jako ośrodka porozumienia między narodami. Cele te Fundacja realizuje poprzez działalność informacyjną, dotacje, oraz przeprowadzanie programów.

Na terenie Niemiec Fundacji im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej stawia sobie za cel pozyskanie wsparcia finansowego dla prowadzącej ośrodek Fundacji „Krzyżowa”, a także informowanie szerokiej opinii publicznej o jej działalności oraz ideowej motywacji. Przesłanie Kręgu z Krzyżowej, porozumienie polsko-niemieckie i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego to hasła, które powinny znaleźć silniejszy oddźwięk zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Tym samym Fundacja pragnie wzbudzić wśród Niemców zainteresowanie historią oraz krajami Europy Środkowej i Wschodniej. 

By realizować cele statutowe, Fundacja zamierza dotrzeć do jak największej grupy darczyńców oraz osób zainteresowanych organizacyjnym wsparciem jej działań. W możliwie krótkim czasie planowane jest zebranie kapitału Fundacji w wysokości co najmniej 3 mln euro. Suma ta umożliwi długoterminową realizację naszych celów statutowych.

Każdy z Państwa może zostać Dobroczyńca.